Sindal Idrætsforening
Vedtægter


VEDTÆGTER FOR SINDAL IDRÆTSFORENING

 

 

§ 1                       Navn og hjemsted:

                           

                             Foreningens navn er Sindal Idrætsforening, forkortet til SIF.

                             Foreningen er stiftet den 3. april 1936 og er hjemmehørende i Hjørring Kommune.

                             Foreningens sportslige afdelinger består af SIF-Fodbold,

                             SIF-Gymnastik, SIF-Håndbold - SIF-FUN og SIF-Floorball

                             Foreningens farve er GRØN. 

 

§ 2                     Formål:

 

Det er SIF`s målsætning at skabe de rette betingelser ved træning, deltagelse i turneringer og stævner

for at udøve idræt på alle niveauer i Sindal og omegn. Muliggørelse af eliteidræt kan ske ved oprettelse af selvstændig juridiske personer. Endvidere skal foreningen arbejde for, at det kammeratlige og sociale samvær styrkes indenfor foreningens forskellige idrætsgrene, samt på tværs af disse, således at med-lemmerne altid er motiverede til at repræsentere foreningen med den rette sportslige indstilling.

Det er endvidere SIF `s mål at medvirke til at bekæmpe doping.

 

§ 3                       Struktur og medlemskab af organisationer:

 

stk. 1                    Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som udøver sin myndighed gennem

                             bestyrelsen og forretningsudvalget, også kaldet Hovedforeningen.

 

stk. 2                     Oprettelse af nye sportslige afdelinger skal godkendes af bestyrelsen.

 

stk. 3                      Den enkelte sportslige afdeling har egen afdelingsbestyrelse, hvoraf formanden vælges på den ordinære generalforsamling. Afdelingen fastsætter selv sin

forretningsorden og udpeger de medlemmer, der skal indgå i bestyrelsen.

 

stk. 4                     Foreningen er medlem af Danmarks Idræts Forbund og er undergivet dets love og bestemmelser.

                              De enkelte sportslige afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og/eller under Danske Gymnastik- &

Idrætsforeninger (DGI), samt andre Idrætssammenslutninger, hvis formål er i overensstemmelse med foreningens formål.

 

stk. 5                   Tilskud fra Kommunale ordninger tilstilles foreningen.

 

§ 4                       Medlemmer:

 

stk. 1                   Foreningen optager aktive og passive medlemmer.

                             Aktive medlemmer skal opfylde de bestemmelser, der til enhver tid er gældende for foreningens medlemskab af Danmarks Idræts Forbund og øvrige

respektive forbund.

                             Et eksemplar af foreningens vedtægter udleveres til alle nye medlemmer og/eller på forespørgsel.

 

stk. 2                   Gyldig udmeldelse skal ske ved henvendelse til den respektive sportslige afdeling eller kassereren. Det pågældende medlems kontingent skal være betalt, før

udmeldelsen er gyldig.

 

stk. 3                   Ethvert medlem, som ikke overholder foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser, eller som skader foreningens interesser og omdømme, kan af foreningens

bestyrelse idømmes karantæne. Dette meddeles medlemmet skriftligt.

 


stk. 4                   I tilfælde af eksklusion af et medlem, som træffes af bestyrelsen, skal medlemmet skriftligt underrettes herom, og meddelelsen skal indeholde begrundelse for

eksklusion samt oplysning om, at en eventuel indsigelse inden 14 dage efter modtagelsen af skrivelsen, må fremsendes skriftlig til formanden.

                             Eksklusion og indsigelse vil blive forelagt 1 generalforsamling, hvor vedtagelse af eksklusion kræver 2/3 stemme majoritet af afgivne stemmer.

 

stk. 5                   Æresmedlemmer udnævnes af en enig bestyrelse.

 

 

§ 5                      Kontingent:

 

stk. 1                  Hvert medlem betaler et kontingent for hver idrætsgren, vedkommende ønsker at dyrke. Kontingenterne fastsættes af de enkelte sportslige afdelinger for 1 sæson                             

                           ad gangen - under skyldig hensyntagen til afdelingernes økonomi.                   

       

stk. 2                   Kontingent for den enkelte idrætsgren opkræves i 1 eller 2 rater i den sæson, som idrætten dyrkes.

 

stk. 3                   Den sportslige afdeling kan i særlige tilfælde helt eller delvis fritage et medlem for afdelingskontingent.

 

stk. 4                   Hvis et medlem skylder kontingent og på trods af påkrav herom ikke betaler det skyldige beløb indenfor en nærmere fastsat frist, kan bestyrelsen udelukke det   

pågældende medlem fra foreningens aktiviteter.

 

stk. 5                   Ingen, der er udelukket, kan igen deltage i foreningens aktiviteter eller lovligt udmeldes, før vedkommende har betalt sin gæld.

 

 

§ 6                       Bestyrelsen:

 

stk. 1                     Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

                              Bestyrelsens, på lovlig måde, vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

 

stk. 2                      Bestyrelsen består af et forretningsudvalg på 5 medlemmer samt formændene for de enkelte sportslige afdelinger.

 

stk. 3                      Forretningsudvalget vælges for 2 år ad gangen, således at formand, sekretær og FU-medlem vælges på lige årstal og næstformand og kasserer på ulige årstal.

Endvidere vælges for 1 år 1 suppleant til forretningsudvalget.

                               Bestyrelsesrepræsentanterne for de sportslige afdelinger vælges for 2 år ad gangen. Ingen af disse kan være identiske med medlemmer af forretningsudvalget.

Bestyrelsesmedlemmer for Fodbold og Floorball vælges på lige årstal, mens Gymnastik, FUN og Håndbold vælges på ulige årstal. Afgår en bestyrelsesrepræsentant før valgperiodens udløb udpeger forretningsudvalget sammen med pågældende afdelingsudvalg en ny bestyrelses-repræsentant, der så fungerer til førstkommende generalforsamling.

 

stk. 4                       Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst 3 forretningsudvalgsmedlemmer med enten formand eller        næstformand, er til stede.

                               Har formanden forfald, indtræder næstformanden i hans/hendes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

 

stk. 5                      Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, forestår den daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Foreningen tegnes af Bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af Bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom   tegnes foreningen dog af den samlede Bestyrelse.

 

 

stk. 6                       Bestyrelsen nedsætter selv – normalt umiddelbart efter den afholdte generalforsamling – de nødvendige udvalg for foreningens drift. 

Medlemmer af disse udvalg behøver nødvendigvis ikke at være medlem af bestyrelsen eller en sportslig afdelingsbestyrelse.

                               Arbejdsopgaver og beføjelser for disse udvalg fastsættes af bestyrelsen, og udvalgene udfører deres arbejde under ansvar overfor bestyrelsen.

 

stk. 7                   Bestyrelsen kan alene og/eller efter indstilling fra en sportslig afdelingsbestyrelse udnævne æresmedlemmer, tildele eventuelle hæderstegn og legater.

 

stk. 8                   Sekretæren fører beslutningsprotokol (referat) over generalforsamling, bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder.

                             Generalforsamlings protokol (-referat) underskrives af dirigenten.

 

stk. 9                   For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue og ikke foreningens og de enkelte sportslige afdelingers medlemmer.

 

 

§ 7                      Forretningsudvalget:

 

stk. 1                       Forretningsudvalget udfører for bestyrelsen den koordinerende ledelsesopgave, varetager det daglige arbejde med kontakt til de sportslige afdelinger og

stående udvalg, forbereder møder i bestyrelsen og effektuerer bestyrelsens beslutninger.

 

stk. 2                      Forretningsudvalget fungerer som foreningens økonomiudvalg og er bemyndiget til at handle på bestyrelsens vegne i alle økonomiske spørgsmål, men

bør dog i videst muligt omfang rådføre sig med den øvrige del af bestyrelsen. I tilfælde, hvor beslutningen har direkte indflydelse på en eller flere sportslige afdelinger, skal forretningsudvalget rådføre sig med den samlede bestyrelse.

 

stk. 3                       Udtræder i valgperioden et medlem af forretningsudvalget, indtræder suppleanten, hvorefter forretningsudvalget konstituerer sig selv indtil næste

generalforsamling.

 

 

§ 8                       Sportslige afdelinger:

 

stk. 1                        Hver afdeling arbejder selvstændigt under skyldig hensyntagen til de af bestyrelsen udstukne retningslinier. Specielt af økonomisk art.

 

stk. 2                      Den sportslige afdelings bestyrelsesrepræsentant (formand) nedsætter selv afdelingens udvalg af passende størrelse til varetagelse af det daglige arbejde i

afdelingen.

 

stk. 3                       Afdelingsudvalget kan til hjælp i det daglige arbejde nedsætte diverse udvalg.

 

stk. 4                       Ingen afdeling må påtage sig øgede udgifter, der ikke er basis for i det af bestyrelsen godkendte budget.

 

stk. 5                       Aftaler om enhver form for indtægter ved f.eks. reklamer, lotterispil og større arrangementer skal koordineres med bestyrelsen.

 

stk. 6                      Afdelingsudvalget indstiller og tildeler afdelingens hædersbevisninger, samt indstiller til bestyrelsen om æresmedlemmer og foreningens eventuelle

hæderstegn og legater.

 

§ 9                       Ordinær Generalforsamling:

 

stk. 1                   Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

stk. 2                  Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset, Sindal-                               Hallerne og på SIF’s hjemmeside og de sociale medier.

                           

stk. 3                   Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal være

tilgængelig for medlemmerne senest samtidig.

 

stk. 4                   Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, som har været medlem af foreningen i 3 måneder, og som ikke er i kontingent restance.

                             Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

                             Medlemmer under 16 år kan ved afstemninger repræsenteres af forælder.

 

stk. 5                   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

                                                          1: Valg af dirigent

                                                          2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år

                                                              Herunder beretning fra de sportslige afdelinger

                                                          3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

                                                          4: Fremlæggelse af næste års budget til orientering

                                                          5: Behandling af indkomne forslag

                                                          6: Valg af medlemmer til forretningsudvalget

                                                          7: Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget

                                                          8: Valg af bestyrelsesmedlemmer fra de sportslige afdelinger

                                                          9: Valg af revisor

                                                          10: Valg af 1 revisor suppleant

                                                          11: Eventuelt

 

stk. 6                   Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemning.

 

stk. 7                   Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.

                             Til vedtægtsændring kræves der, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

                             Ved personvalg anvendes også reglen om almindelig stemmeflertal.

                             Såfremt et eller flere stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemning være skriftlig.

 

stk. 8                   Ved alle valg, hvor flere er bragt i forslag, end der skal vælges, skal afstemningen være skriftlig.

 

stk. 9                   Valg af et ikke fremmødt valgbart medlem kan kun finde sted, hvis vedkommende skriftligt har accepteret at modtage valg.


stk. 10                 Sindal Idrætsforenings generalforsamling kan i ekstraordinære tilfælde afholdes virtuelt. Sindal Idrætsforenings bestyrelse kan i ekstraordinære tilfælde beslutte, at
                            generalforsamlingen kan afholdes virtuelt uden adgang til fysisk fremmøde. Beslutning herom skal ske inden indkaldelsen og skal begrundes i denne.                                                Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om proceduren for stemmeafgivning m.v. på virtuelle møder.

 

 

§ 10                     Ekstra ordinær generalforsamling:

 

stk. 1                   Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer

skriftligt indgiver begæring herom til formanden med angivelse af forhandlingsemne.

 

stk. 2                   En sådan generalforsamling skal indkaldes med det normale 14 dages varsel senest 8 dage efter, at begæring herom er fremsat.

 

stk. 3                   Enhver lovlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

 

 

 

§ 11                     Regnskab:

 

stk. 1                   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

stk. 2                   Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med revisor påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

stk. 3                   Foreningens reviderede årsregnskab skal, så længe Hjørring Kommune har ydet lån eller garanti for lån til foreningen, umiddelbart efter generalforsamlingen

tilstilles kommunen.

 

 

§ 12                     Revision: 

 

                             Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for en periode på 2 år, således at kun en af dem afgår hvert år.

                             Der vælges 1 suppleant for en periode på 1 år.

                             Revisorerne gennemgår foreningens årsregnskab og påser, at beholdninger er til stede, hvorefter de forsyner dette med revisionspåtegning.

                             Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

§ 13                     Vedtægtsændringer:

 

stk. 1                   Vedtagelse af disse vedtægter ophæver alle tidligere vedtægter for SIF.

                             Forandringer i disse vedtægter kan fremover ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

stk. 2                   Så længe Hjørring Kommune har ydet lån eller garanti for lån til foreningen, kan vedtægterne ikke ændres uden Kommunens godkendelse.

 

 

§ 14                     Foreningens opløsning:

 

stk. 1                   Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på to på hinanden følgende ekstra ordinære generalforsamlinger.

                             Der kræves, at 5/6 af de på generalforsamlingerne fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.


Stk. 2                  Efter den sidste af de to genralforsamlinger stilles foreningens ejendom under administration i indtil 5 år af et udvalg sammensat af repræsentanter for Hjørring

Kommune og SIF. Foreningens eventuelle midler skal indsættes på en konto i et pengeinstitut i indtil 5 år til disposition for en ny forening af samme kategori.

Kontoen, der skal stå under administration af Hjørring Kommune, overgår efter den anførte periode til en fond ti lfordel for øvrige medlemsforeninger i Sindal, såfremt der ikke forinden er oprettet nogen ny forening af samme kategori.

 

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på Sindal Idrætsforenings ordinære generalforsamling den 14. februar 2006

Redaktionel rettelse af vedtægterne er foretaget på foreningens ordinære generalforsamling den 14. februar 2007

Redaktionel rettelse af vedtægterne er foretaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. februar 2015

Redaktionel rettelse af vedtægterne er foretaget på foreningens ordinære generalforsamling den 29. februar 2016

Redaktionel rettelse af vedtægterne er foretaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27. februar 2017

Redaktionel rettelse i vedtægterne er foretaget på foreningens ordinære generalforsamling den 28. februar 2018

Redaktionel rettelse i vedtægterne er foretaget på foreningens ordinære generalforsamling den 28. februar 2023

 

 

Vedtægtsændringsforslag:

 

§ 1: Sindal Kommune ændres til: Sindal, Hjørring Kommune

§ 3: stk. 5: Idrætssamvirket i Sindal Kommune ændres til: Idrætssamvirket i Sindal, Hjørring Kommune

§ 11 stk. 3: Så længe Sindal Kommune har ydet lån ændres til: Så længe Hjørring Kommune har ydet lån

§ 13 stk. 2: Så længe Sindal Kommune har ydet lån ændres til: Så længe Hjørring Kommune har ydet lån

§ 14 stk. 2: Et udvalg sammensat af repræsentanter for Sindal byråd, ændres til: et udvalg sammensat af repræsentanter for Hjørring Byråd.

 

Som alle blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 14. februar 2000.


stk. 2     Efter den sidste af de to generalforsamlinger stilles foreningens ejendom under administration i indtil 5 år

   af et ud valg sammensat af repræsentanter for Hjørring Kommune og SIF.

   Forretningens eventuelle midler skal indsættes på konto i et pengeinstitut i indtil 5 år til disposition fo en ny forretning i samme kategori.

   Kontoen der skal stå under administration af Hjørring Kommune, overgår efter den anførte periode til

   en fond til fordel for øvrige medlemsforeninger i Sindal, såfremt der ikke forinden er genoprettet nogen ny forening af samme kategori.

 

Johnny Andersen

Dirigent 

 

 

 

Vedtægtsændringsforslag 2015:

 

§ 6 stk. 5:           Bestyrelsesbeslutninger og de handlinger, der foretages i henhold hertil, forpligter foreningen. Dog skal køb og salg af fast ejendom godkendes af en generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at pantsætte fast ejendom. SLETTES og erstattes af

 

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

 

§ 9 stk. 4:           Tilføjes:

                             Medlemmer under 16 år kan ved afstemninger repræsenteres af forælder

 

§ 14 stk. 2:         Fjernes:

Efter den sidste af de to generalforsamlinger stilles foreningens ejendom under administration i indtil 5 år af et udvalg sammensat af repræsentanter for Sindal Byråd, SIF og Idrætssavirket. Foreningens eventuelle midler skal indsættes på en konto i et pengeinstitut i indtil 5 år til disposition for en ny forening af samme kategori.

Kontoen der skal stå under administration af Idrætssamvirket, overgår efter den anførte periode til en fond til fordel for de øvrige medlemsforeninger i Sindal under Idrætssamvirket, såfremt der ikke forinden er oprettet nogen ny forening af samme kategori.

 

 

Ovennævnte vedtægtsændringer vedtaget på Sindal Idrætsforenings ordinære generalforsamling den 25. februar 2015.

 

N.C. Mortensen

Dirigent

 

 

Vedtægtsændringsforslag 2016:

 

 

§ 1:                      Tilføjes:

                             SIF-FUN og SIF-Skater

 

§ 5 stk. 1:           Hvert medlem betaler et grundkontingent plus et kontingent for hver idrætsgren, erstattes af: Hvert medlem betaler et kontingent for hver idrætsgren

                             Fjernes:

                             Medlemmer under 16 år betaler halvt grundkontingent.

 

§ 5 stk. 2:           Ændres:

                             Grundkontingentet opkræves årligt forud, mens kontingent for den enkelte idrætsgren opkræves i 1 eller 2 rater i den sæson, som idrætten dyrkes.

                           

Til:

 

                             Kontingent for den enkelte idrætsgren opkræves i 1 eller 2 rater i den sæson, som idrætten dyrkes.

 

 

§ 6 stk. 3:           Tilføjelse:

                             Skater og Fun tilføjes, således:

 

Bestyrelsesmedlemmer for Badminton, Fodbold, Skater og Volleyball vælges på lige årstal, mens Bordtennis, Gymnastik, FUN og Håndbold vælges på ulige årstal.

 

 

 

 

§ 6 stk. 6             Fjernes:

                             Bestyrelsen nedsætter selv – normalt umiddelbart efter den afholdte generalforsamling – de nødvendige udvalg for foreningens drift (f.eks. Markedsudvalg, Dana Cup udvalg, Modeshow udvalg, Cafeteria udvalg, Klubhus udvalg m.fl.)., afkortes til:

 

Bestyrelsen nedsætter selv – normalt umiddelbart efter den afholdte generalforsamling – de nødvendige udvalg for foreningens drift.

 

 

 

Som alle blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 29. februar 2016.

 

 

Jens Ole Jørgensen

DirigentVedtægtsændringsforslag 2017:


§1 stk. 1 Fjernes: SIF- Bordtennis


              Tilføjes: SIF-Floorball


§3 stk. 5  Fjernes: Sindal Kommune

                Tilføjes: Hjørring Kommune


§6 stk. 3: Fjernes: SIF-Bordtennis

                Tiløjes: SIF-Floorball


Alle ændringer blev vedtaget på Sindal Idrætsforenings ordinære generalforsamling den 27. februar 2017

Dirigent: N.C. Mortensen
Vedtægtsændringsforslag 2018:


§1 stk. 1: Fjernes: SIF- Badminton, SIF-skater og SIF-Volleyball


§6 stk. 3: Fjernes: Badminton, Skater og Volleyball


§14 stk.2: Tilføjes: Efter den sidste af de to generalforsamlinger stilles foreningens ejendom under administration i indtil 5 år af et udvalg sammensat af repræsentanter for Hjørring Kommune og SIF. Foreningens eventuelle midler skal indsættes på en konto i et pengeinstitut i indtil 5 år til disposition for en ny forening af samme kategori. Kontoen der skal stå under administration af Hjørring Kommune, overgår efter den anførte periode til en fond til fordel for øvrige medlemsforeninger i Sindal, såfremt der ikke forinden er oprettet nogen ny forening af samme kategori.


Alle ændringer blev vedtaget på Sindal Idrætsforenings ordinære generalforsamling den 28. februar 2018

Dirigent: N.C. MortensenVedtægtsændringsforslag 2019:


§3 stk. 2: Fjernes: Foreningen består derudover af lige så mange sportslige afdelinger, som der er idrætsgrene i foreningens rammer.


§3 stk. 5: Fjernes: Foreningen er medlem af idrætssamvirket i HJørring Kommune.


§ 5 stk. 1: Fjernes: Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen under skyldig hensyntagen til foreningens økonomi.

                 Tilføjes: Kontingenterne fastsættes af de enkelte sportslige afdelinger for 1 sæson ad gangen - under skyldig hensyntagen til afdelingernes økonomi.
Vedtægtsændringsforslag 2023:

§ 9 stk. 2: Nuværende: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen
af februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel i dags- eller
ugepressen samt ved opslag i klubhuset og i Sindal-Hallerne.


Ændres til:
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af
februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i
klubhuset, Sindal-Hallerne og på SIF’s hjemmeside og de sociale medier.


§9 Stk. 10
Nyt afsnit:


Sindal Idrætsforenings generalforsamling kan i ekstraordinære tilfælde

afholdes virtuelt.
Sindal Idrætsforenings bestyrelse kan i ekstraordinære tilfælde beslutte, at
generalforsamlingen kan afholdes virtuelt uden adgang til fysisk
fremmøde. Beslutning herom skal ske inden indkaldelsen og skal
begrundes i denne. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om proceduren
for stemmeafgivning m.v. på virtuelle møder.